Mantelzorg Palliatieve Zorg  thumbnail

Mantelzorg Palliatieve Zorg

Published Apr 27, 24
7 min read

Ter plekke gearriveerd tref ik inderdaad de oude boer aan, met een gehavend oor, te lang overleden om nog iets te doen behalve hem wat netjes in het stro te leggen (Palliatieve zorg). Over onnodige regels gesproken Het lokale hospice heeft ons geïnformeerd dat per order inspecteur van de volksgezondheid, het vanaf nu noodzakelijk is om bij elke patiënt die opgenomen wordt in het hospice, direct geheel nieuwe recepten te makenDus mijn eigen patiënten die van onze eigen apotheek een voorraad medicijnen in eigen beheer hebben, moeten op het moment dat zij in het hospice komen, hun voorraad weggooien, nieuwe recepten voor hetgeen ze zojuist hebben weggegooid naar dezelfde apotheek laten sturen, deze nieuwe medicijnen laten ophalen/brengen en dan deze door het personeel laten verstrekken... Palliatieve zorg.

De keuze om lid te worden, was dan ook snel gemaakt. Palliatieve zorg. Het zorgsysteem waar­ in wij op het ogenblik gedwongen worden te werken, vormt in mijn ogen de grootste bedreiging voor ons vak en daarom is het noodzakelijk dat hier veel meer aandacht aan besteed wordt dan de LHV tot voor kort gedaan heeft

In een periode waarin huis­ artsen niet kunnen onderhandelen over de inrichting en financiering van hun ei­ gen praktijk, wordt door onze eigen be­ langenvereniging, samen met NHG, een extra kwaliteitseis geformuleerd, die we dan ook nog eens zelf mogen betalen. Palliatieve zorg. Ik zou maar eens even niets meer doen tot­ dat we weer een normale onderhande­ lingspositie hebben

Voor Wie Is Palliatieve Zorg

We krijgen al genoeg sigaren uit eigen doos. Wel moet ik zeggen dat ik de laatste tijd een kentering meen te zien in hun opstel­ ling en het zou een goede zaak zijn als dat doorzet - Palliatieve zorg. De nieuwe voorzitter heeft in een paar maanden al meer van zich laten ho­ ren dan de vorige in al die jaren.‘VPHuisartsen heeft die voeling met de dagelijkse praktijk wel

Men brengt standpunten en opvattingen op een goede, degelijke ma­ nier naar buiten en dat is van essentieel belang in het huidige maatschappelijke krachtenveld - Palliatieve zorg. Ik ben niet goed in dossier­ kennis, omdat ik het eigenlijk oersaaie stukken tekst vind. Dan is het wel heel prettig dat je een vereniging hebt die dat voor jou doet

Het is noodzakelijk dat je met el­ kaar van gedachten kunt wisselen, zodat je standpunten en strategie duidelijk blij­ ven. Er zijn momenten dat je je een roe­ pende in de woestijn voelt en dan doet het goed als je even met elkaar kunt overleggen. Ik blijf bij mijn standpunt dat marktwerking onverenigbaar is met de kernwaarden van ons beroep.

De afgelopen maan­ den hebben voor mij alleen maar meer onderbouwing opgeleverd voor dit standpunt (Palliatieve zorg).’ •11Kan zorg ook anders? Hoe kan het toch dat Minister Schippers zo tevreden is over het Nederlandse zorgstelsel? Met hoge kwaliteit, goede toegankelijkheid en verzekeraars die de kosten in de hand beginnen te houden. Gestaafd door Zweeds onderzoek, dat Nederland op de toppositie plaatst qua zorgstelsel

Palliatieve Zorg

Er is blijkbaar een groot verschil tussen de Haagse politieke werkelijkheid en de werkelijkheid en beleving van het zorgveld (Palliatieve zorg). Tekst: Herman SuichiesZorgveld en politiek spreken een verschillende taal in het beoordelen van de zorg, zijn soms volledig doof voor elkaar. Hoe komt dat? Onlangs schreef Martin Sommer in deVolkskrant daarover een aardige column, getiteld De markt, dat zijn de anderen

Zijn er veel conflicten tussen huisartsen en zorgverzekeraars12over contractering, dan zorgen we toch dat er een geschillencommissie komt. Zo is ook de materiële controle voor een zorgverzekeraar een rationele en zakelijk af te handelen routine, maar de huisarts ondergaat het als een nachtmerrie - Palliatieve zorg. En is de kwaliteit niet helder? Dan zorgen we voor nog meer richtlijnen en zal de inspectie ze beter handhaven

LijstjesIn de ogen van de minister is de zorg goed als we op een lijstje hoog eindigen, of als er minder hersteloperaties zijn dan vroeger. Of als het zodanig efficiënt kan worden georganiseerd dat de prijs daalt. Maar in het veld is de beleving totaal anders. Zorg is een relatie tussen patiënt en dokter, een vertrouwensrelatie maar ook een gezagsrelatie.

We weten al lang dat een goede relatie het herstel en dus de gezondheid van de patiënt verbetert (Palliatieve zorg). De vrije artsenkeuzebetekent voor een patiënt vooral dat zijn vertrouwde huisarts verwijst naar de voor hem of haar goede specialist. Die verwijzingen zijn dus niet alleen aandoening specifiek, maar zeker ook patiënt specifiek

Palliatieve Zorg Aalst

En we weten ook dat steun geven, moed geven en houvast bieden, vooral bijvoorbeeld in de GGZ, onmisbare factoren zijn die gezondheid bevorderen. Helaas zijn ze niet te turven op een afvinklijstje, niet goed meetbaar en niet rationeel. Beleidsmakers kunnendaar dus niets mee. Beleidsmaker en veldwerkers spreken dus verschillende talen en er heerst een steeds groter onbegrip.

Dit is een dilemma dat opgelost moet worden, anders loopt dit zorgstelsel onherroepelijk vast. Palliatieve zorg. Signalen van niet-contracterende hulpverleners zou de minister tot nadenken moeten stemmen in plaats van de primaire reflex van de in-stelling van een geschillencommissie. Wat moet er gebeuren, wat kan er anders? KwaliteitDe minister heeft kwaliteit hoog in het vaandel

Een kwalitatief goed georganiseerd proces leidt tot minder fouten, minder complicaties, minder calamiteiten en verspilling. Dat klopt, maar dat is slechts één dimensie van kwaliteit. Productkwaliteit speelt ook een rol. 13@Snaterij De beperking van de vrije artsenkeuze zal gecompenseerd worden door vrije patiëntenkeuze toe te staan. Een in India geproduceerd medicijn voldoet soms toch niet helemaal aan onze veiligheidsregels.Elke dokter die medicatie voorschrijft herkent dat en komt dat soms tegen, ziet dat de patiënt er last van heeft en schrijft dus een spécialité voor. Wel duurder, maar hogere productkwaliteit kost meer geld. Palliatieve zorg. Dan is er ook nog de kwaliteit als wens van de patiënt. Verzekeraars kunnen eigenlijk alleen maar concurreren met de laagste premies

Cijfers Palliatieve Zorg

Dus ook met een lagere productkwaliteit. Of op grotere afstand. En de patiënt wenst wél kwaliteit. Om kwaliteit echt leidend en lonend te maken zou het een stuk eenvoudiger zijn om met eenheidsprijzen te werken. Elke pacemakerimplantatie zou in Nederland met dezelfde state of the art pacemakers even duur moeten zijn.

Elk spiraaltje plaatsen zou in eerste- of tweedelijn even duur moeten zijn et cetera. Concurrentie op DBC of DOP prijzen bestaat dan niet meer (Palliatieve zorg). Dat zou betekenen dat zorgverleners op service aan de patiënt gaan concurreren. ‘U kunt bij ons ook ‘s avonds terecht, u kunt hier binnen één week terecht, u kunt hiervoor bij ons in de praktijk terecht.’ Lijkt me winst voorde patiënt en scheelt ongelofelijk in bureaucratie en dus kosten

Het veld zou een zucht van verlichting slaken. Hoe dat organisatorisch geregeld moet worden is aan de minister, maar het kwaliteitsinstituut zou aan het kwaliteitslabel ook een prijskaartje kunnen hangen. Op een dusdanige manier dat de totale groei binnen de perken blijft. Palliatieve zorg. Het veld zal dan doelmatiger gaan werken, innovatie krijgt een kans en de proceskwaliteit zal stijgen

Onderhandelen gebeurt dan ook vooral met zorggroepen die aan allerlei eisen moeten voldoen. Een vaste prijs voor de behandeling van een DM patiënt maakt onderhandelingen overbodig. Daarvoor is wel vertrouwen van de beleidsmakers in het veld nodig (Palliatieve zorg). En de controle of zaken wel doelmatig gedaan worden, zou moeten verdwijnen, die zit al ingebouwd in het prijskwaliteitslabel van het kwaliteitsinstituut

Of hoe duur een spiraaltje inbrengen is - Palliatieve zorg. De kwalitatief goede dokter die dat snel kan of een slimme routine heeft ontwikkeld kan tijd of geld winnen, daar is geen controle voor nodig. De beste controleur is in feitede patiënt, die achteraf de patiëntbeoordeling invult. Dat is de enige parameter die in feite van belang is, want gaat het niet altijd om de patiënt? Deze manier van controle doet ook veel meer recht aan de dokter-patiënt relatie dan het invullen van dertig indicatoren bij een diabetespatiënt voor een zorgverzekeraar

Wat Is Palliatieve Zorg?

Harde werkers en meer ondernemende huisartsen zullen meer inkomen hebben en daar is niets mis mee. Er zijn altijd een paar rotte appels, zoals in elke beroepsgroep - Palliatieve zorg. Maar daar hebben we allereerst een inspectie voor en als tweede de beroepsgroep zelf. De accreditatie en visitatie komen eraan. En als de zorgverzekeraar dan toch nog wil controleren dan kan dat ookAls ik een halve dag de tijd krijg met een zorgspecialist van een zorgverzekeraar, dan ben ik ruim in staat aan te geven wat ik gezien mijn situatie net even anders zou willen. Palliatieve zorg. Dan is die zorgspecialist ruim in staat een indruk te krijgen van mijn praktijk, wat ik doe en hoe mijn patiëntbeoordelingen zijn

Latest Posts

Tankpas Aanvragen Zzp

Published Jun 13, 24
6 min read

Palliatieve Zorg - Sociale Kaart Ede

Published May 02, 24
4 min read

Palliatieve Zorg - Breda

Published Apr 30, 24
7 min read